Általános Szerződési Feltételek

I.ALAPELVEK, FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK

I.1. A szabályzat célja
A https://numismatica.hu honlap működtetése, az azon kínált szolgáltatások nyújtása, illetve Nudelman Numizmatika Kft. bármely egyéb tevékenysége kapcsán felmerülő személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekről jelen „Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat” (a továbbiakban: Szabályzat) nyújt tájékoztatást, különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. Jelen Szabályzat kiterjed az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogaira, jogorvoslati lehetőségeire is.
 
 
I.2. A szabályzat hatálya
A Szabályzat 2018. szeptember 1. napjától hatályos, s az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletével összhangban készült. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot bármikor módosítsa és új Szabályzatot tegyen közzé.
 
I.3. Felhasznált jogszabályok
Alkalmazandó jogszabályok: Jelen Szabályzatban foglalt szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.
 
I.4. Alapvetők fogalmak, értelmező rendelkezések
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 
Különleges adat:
 
faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
Különleges adatot az Adatkezelő nem kér és nem kezel. Bármely módon az Adatkezelő tudomására hozott vagy tudomására jutott különleges adatot az Adatkezelő haladéktalanul töröl a rendszeréből.
 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; aki önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 
A jelen Szabályzat szerinti adatkezelő:
Az adatkezelő: neve:   Nudelman Numizmatika Kft.
cégjegyzékszáma: 01-09-679567
adószáma: 11848853-2-41
székhelye: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 16.
e-mail címe: info@numismatica.hu
weboldala:https://numismatica.hu
 
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; A jelen Szabályzat szerinti adatfeldolgozó, aki a személyes adatokat tárolja:
 
Tárhelyszolgáltatóként:
 
neve: Magyar Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseli: Ehrlich Tibor
cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-968314
székhelye: 1132. Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
e-mail címe: info@mhosting.hu
weboldala: www.mhosting.hu,
www.tarhely.com
 
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

II.    A HTTPS://NUMISMATICA.HU HONLAPPAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

II.1. A honlap megtekintése
A www.numismatica.huweboldalon elérhető tartalmak megtekintetése személyes adatok megadása, tehát regisztráció nélkül is lehetséges. Ebben az esetben a honlap a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel. A honlapon, mint az elérhető más honlapokon döntő többségén is, úgynevezett „cookie”-k (sütik) működnek, melyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezek lehetővé teszik a Google Analytics szolgáltatásainak igénybe vételét. A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.
 
A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.
 
Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/ magyar nyelven is olvasható honlapon olvasható.
 
II.2. Regisztráció
Az adatkezelések jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a megjelölt adatok kezelése tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A hírlevéllel kapcsolatban az Ügyfél az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatos híreket, információkat küldjön az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre.
 
Az adatkezelés célja a numizmatikával kapcsolatos tartalomszolgáltatás és az ezzel, valamint az Adatkezelő egyesület működésével összefüggő egyéb információk megadása. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.
 
A regisztráció és a megrendelések során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.
 
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket (pl. számlázási adatok).
 
A hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a II.3. pontban szabályozottak szerint, a hírlevélről történő leiratkozásig tart.
 
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.
 
II.3. Hírlevél
A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.
 
Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
 
A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.
 
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli. Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.
 
II.4. Egyes adatkezelések
Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) nem tartalmaz az Irányelv, illetve az Infotv. szabályozásához hasonló, a tagállami hatóságok által vezetendő országos adatvédelmi nyilvántartásra vonatkozó szabályozást, tehát a nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjától megszűnik.
 
Hírlevél: Adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása
 
Adatkezelés célja: marketing-kommunikációs csatornán való kommunikálás hírlevél küldéssel az arra feliratkozó e-mail címekre
 
Kezelt adatok köre: érintett neve (vezetéknév és keresztnév), e-mail címe
 
Adattárolás határideje: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri
 
adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal Adattárolás módja: elektronikus
 
Webshop: Adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása
 
Az adatkezelés célja: A megrendelés eljuttatása az Adatkezelőhöz, annak az Adatkezelő általi pontosítása, kiegészítése, elfogadása vagy elutasítása és az ezekhez szükséges kapcsolattartás. A kezelt adatok köre és célja:
 
 
Adat  Cél
névazonosítás
e-mail címkapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
megrendelt termék vagy szolgáltatás megjelölésea teljesítéshez szükséges
megrendelt termék/szolgáltatás darabszámaa teljesítéshez szükséges
szállítási vagy teljesítési határidőa teljesítéshez szükséges
speciális igények megjelölése   a teljesítéshez szükséges
                   
 
Az adatkezelés határideje: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.
 
Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés: Az adatkezelés jogalapja: A banki átutalással kapcsolatos adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul.
 
Az adatkezelés célja: az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése.
 
A kezelt adatok köre és célja:
Adat  Cél
név (számlabirtokosé) azonosítás
e-mail cím (postai cím)a díjbekérő és számla küldéséhez szükséges
bankszámlaszám azonosítás
közleményazonosítás
összega teljesítéshez szükséges
       
                                                                                         
 
Az adatkezelés határideje: A hatályos számviteli szabályoknak megfelelően.
 
Vatera aukció: Adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása Az adatkezelés célja: A Vaterán bonyolított árveréseinkből iktatjuk a nevet, felhasználónevet, email címet a számlázó rendszerbe a számviteli törvény miatt. A Vatera vásárlási értesítő alján olvasható: A vásárlással nevét és címét iktatjuk aukciós hírlevél adatbázisunkba - így mindig időben értesülhet új aukciónkról. Amennyiben nem kér hírlevelet, kérjük jelezze az info@numismatica.hu címre.
 
II.5. Az érintettek tájékoztatása
Az adatkezelésre vonatkozóan tájékoztató készült, melynek célja az érintettek előzetes tájékoztatása az adatkezelésről. A tájékoztató a szabályzat 1. számú melléklete. A tájékoztató a honlapon megosztásra kerül.
 

III.A NUDELMAN NUMIZMATIKA KFT. MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSE

III.1. Munkavállalók adatainak kezelése
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem vezet nyilvántartást a munkavállalók adatairól.
 
Adatkezelés célja: munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az ezekkel kapcsolatos jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása
 
Adatkezelés jogalapja: törvényi felhatalmazás, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 
10. § (1) és (3)] és az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)]
 
Adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, főszabály szerint
 
− munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a munkaviszony megszűnéséig,
 
− munkaviszonyból fakadó jogosultságokkal kapcsolatosan a nyugdíjfolyósításról szóló jogszabályokban meghatározott határideig. Adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan
 
III.2. Kezelt adatok köre:
A munkavállaló:
 
-         neve,
 
-         születési helye és ideje
 
-         állampolgársága
 
-         anyja születési neve
 
-         lakóhelyének címe, tartózkodási helye (amennyiben eltérő a lakóhelytől),
 
-         magán-nyugdíjpénztári o tagság ténye, o belépés ideje (év, hó, nap), o bank neve és kódja,
 
-         adóazonosító jele,
 
-         társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám),
 
-         nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
 
-         munkakönyv másolat (ha van)
 
-         nyilatkozat adatbiztonság megtartásáról,
 
-         folyószámla száma,
 
-         munkaviszony kezdő napja,
 
-         biztosítási jogviszony típusa,
 
-         heti munkaórák száma,
 
-         telefonszáma,
 
-         családi állapota,
 
-         végzettséget igazoló okmány másolati példánya
 
III.3. Személyazonosító igazolványok fénymásolása
A Társaság – összhangban a NAIH álláspontjával – nem készít fénymásolatot személyazonosító igazolványokról. A hatósági okmányról készített fénymásolat nem alkalmas a természetes személyek azonosítására, mivel az egyén személyes jelenléte elengedhetetlen a hatósági igazolvány alapján történő személyazonosításhoz. Az arcképes hatósági igazolvány értelemszerűen csak akkor rendelkezik bizonyító erővel, ha annak alapján a Társaság megbizonyosodhat arról, hogy az igazolványon szereplő személy képmása és az igazolványt felmutató személy megegyeznek. Egy hatósági igazolványról készített másolat nem rendelkezik bizonyító erővel arról, hogy hiteles másolata egy érvényes hatósági igazolványnak.
 
Az adatrögzítés és az adatminőség elvének megtartása céljából a Társaság azonban az újonnan belépő vagy adatot módosító munkavállalók azonosító igazolványairól maszkolt fénymásolatot (vagy szkennelt képet – együtt: fénymásolat) készíthet. A fénymásolás során a Társaság az igazolvány csak azon részeit hagyja fénymásolásra alkalmas, a továbbiakban olvasható állapotban, amely adatokat a munkavállaló a belépése során egyébként is köteles magáról megadni. A fénymásolat ebben az esetben az adategyeztetés céljából készül. A fénymásolatot a Társaság azonnal és visszavonhatatlanul törli vagy megsemmisíti a munkavállaló által kitöltött belépőpapírokon és a maszkolt igazolvány-fénymásolatokon szereplő adatok a Társaság által kijelölt munkatársa általi összehasonlítását, de legkésőbb a fénymásolat készültét követő 30 nap elteltével.
 
III.4. Az érintettek tájékoztatása
Az adatkezelésre vonatkozóan tájékoztató készült, melynek célja az érintettek előzetes tájékoztatása az adatkezelésről. A tájékoztató a szabályzat 2. számú melléklete, amely a munkáltatók számára elérhető a társaság székhelyén.
 

IV.KAMERÁS MEGFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A Társaság az Szvtv.-ben meghatározottak szerint elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet a következő helyszíneken:
 
üzlettér
 
A kamerák a Társaság saját tulajdonában vannak.
 
Az elektronikus megfigyelőrendszer által készített képek megőrzésére és felhasználására az Szvtv. rendelkezései irányadók.
 
Adatkezelés célja: az épület és környéke biztonságának, a Társaság vagyoni javainak, valamint a megfigyelt területen tartózkodó személyek testi épségének és vagyoni javainak megóvása kezelt adatok köre: az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő)
 
Adatkezelés jogalapja: az érintett ráutaló magatartással tanúsított hozzájárulása [Szvtv. 30. § (2)] Adattárolás határideje:
 
− a felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3, azaz három munkanap elteltével törlésre kerül [Szvtv. 31. § (2)]
 
− amennyiben a felvételt jog vagy jogos érdek igazolásával kérték, hogy a Társaság azt ne semmisítse meg, ám a megkeresésre nem kerül sor, úgy a megkereséstől számított 30, azaz harminc nap elteltével törlésre kerül [Szvtv. 31. § (6)]
 
Adatkezelés módja: elektronikusan
 
IV.1. AZ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZERREL KÉSZÍTETT FELVÉTELEK TÖRLÉSÉNEK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE
A felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3, azaz három munkanap elteltével törlésre kerül [Szvtv. 31. § (2)]. Felhasználásnak az minősül, ha a felvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Minden esetben biztosítja azonban a Társaság az érintetti jogok közül az Szvtv.-ben meghatározottat, azaz az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a felvétel fent meghatározott törlési idején (három munkanapon) belül jogának, vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
 
IV.2. AZ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS GARANCIÁLIS SZABÁLYOK
A Társaság az elektronikus megfigyelőrendszerrel csak a szükséges mértékben avatkozik bele az érintettek magánszférájába.
 
A Társaság semmilyen indokból és módon nem folytat elektronikus megfigyelést:
 
-  abból a célból, hogy egy munkavállaló munkaintenzitását megfigyelje,
 
-  abból a célból, hogy a munkavállalók munkahelyi viselkedését a befolyásolja,
 
-  szenzitív területeken, így különösen öltözőben, zuhanyzóban, illemhelyiségben, - olyan területen, ahol a munkavállalók pihenőidejüket vagy munkaközi szünetüket töltik, különösen pihenőszobában, dohányzásra kijelölt helyen, - közterületen.
 
A Társaság azonban abból a célból folytathat elektronikus megfigyelést, hogy meggyőződjön róla, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkavállalók megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.
 
IV.3. AZ ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA
Az adatkezelésre vonatkozóan tájékoztató készült, melynek célja az érintettek előzetes tájékoztatása az adatkezelésről. A tájékoztató a szabályzat 3. számú melléklete. A tájékoztató a megfigyelt területre történő összes belépési ponton kihelyezésre kerül, valamint a munkavállalók külön tájékoztatása érdekében a társaság székhelyén is elérhető.
 

 V.     AZ ÉRINTETTEK JOGAI

V.1. A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az adatkezelő tájékoztassa:
 
-  milyen személyes adatait,
 
-  milyen jogalapon,
 
-  milyen adatkezelési cél miatt,
 
-  milyen forrásból,
 
-  mennyi ideig kezeli,
 
-  a kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
 
Az adatkezelő az ügyfél kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
 
V.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Az adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
 
V.3. A törléshez való jog
Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a Nudelman Numizmatika abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály további tárolására kötelezi. Ilyen eset például a számlázási adatok tekintetében a számviteli törvény szerinti határidők betartása.
 
Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
 
V.4. A zároláshoz való jog
Az Érintett a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Nudelman Numizmatika Kft. zárolja. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az érintett az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezet hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az Ügyfél levelét), ezt követően törli az adatokat.
 
V.5. A tiltakozáshoz való jog
A megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen az Érintett, ha az adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például az érintett tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő hozzájárulása nélkül a személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.
 
Tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha az érintett szerint a Társaság kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.
 
V.6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége
Bírósági eljárás kezdeményezése
 
A tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén az Érintett polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ügyfél lakóhelye szerinti Törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:http://birosag.hu/torvenyszekek).
 
VI.1. SimplePay adattovábbítási nyilatkozat:
Tudomásul veszem, hogy a(z) NUDELMAN NUMIZMATIKA (Magyarország, 1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 16.) adatkezelő által a(z) www.numismatica.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok.  
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff
Készült:
Budapest, 2018. szeptember 1.
 
Készítette:
Dr. Téglásy Balázs ügyvéd

partnereink

Coin Circuit
Magyar Pénzverő Zrt.
CoinArchives Pro
Auktionen Münzhandlung Sonntag
Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG
Sixbid.com
Auex Auktionen
mcsearch.info